25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |

Freitag 28.06


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
PVÖ
09:00
PVÖ
10:00
PVÖ
11:00
PVÖ
12:00
PVÖ
13:00
PVÖ
14:00
PVÖ
15:00
PVÖ
16:00
PVÖ
17:00
PVÖ
18:00
PVÖ
19:00
PVÖ
20:00
PVÖ
21:00
PVÖ
22:00
PVÖ
23:00
PVÖ