24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 |

Sonntag 26.03


4464 Kleinreifling
time
Dorfzentrum Kleinreifling
08:00
Theater
09:00
Theater
10:00
Theater
11:00
Theater
12:00
Theater
13:00
Theater
14:00
Theater
15:00
Theater
16:00
Theater
17:00
Theater
18:00
Theater
19:00
Theater
20:00
Theater
21:00
Theater
22:00
Theater
23:00
Theater